Most posts are in german, yet sometimes I switch to english. The title of this blog changes from time to time.
If the title is displayed in Comic Sans, please refresh the site! That's unless you really dig Comic Sans of course.
Interested in me reviewing your music? Please read this!

2021-05-13

ZEMENT - Rohstoff

Zement iss ä bänd fromm Tschörmänny.

Ent iff ze duo häss ä konzept, sän itts klierli to saunt ess Tschörmän ess possibbel, et liehst vor voreng iehrs.

ZEMENT - Rohstoff (2021)

So watt dass sätt miehn?

Itt miehns ju teyjk ze zrieh bigg Tschörmann Keyjs - Kraftwerk, Krautrock ännt TecKnoh - ännt kommbein semm wiss samm asser innfluennzes from ze rellm off dieleyh ännt riehwöhrb-dränntscht psükedellick rock ännt iehwenn e littel bitt off dschähss to krieeyht sammsing fresch ännt neu!

Sätt juh kännt riehlieh putt johr finger on watt siss altimeytly iss, dass nott hürrt. Siss iss mennt to bi itts ohn zinng enniweyjh - bikoss truhli Zement is ze Rohstoff off witsch ewwrizing ellz iss meyjt, reijt?

Watt kaunts iss sätt itt's dänzibbel, trippy ännt super fett. Itt's dschasst ze appliffting saundtreck vor ze party wieh nieht reiht nau, batt kännott heww jett. Batt meyjbieh wieh'l bi kloserr to zätt on Dschuhlei neinz, wenn sie ellbumm kamms auht. Huh nohs?

Siss ellbumm iss e fölla(kzoid) erfolg, e haileiht bohss off psaiködellik ännt elektro mjusick.

Boing boom tschaufel!


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen